ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین
ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC) ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث (ANDMA)یک نهاد هماهنگ کننده، نظارتی و پالیسی ساز برای پروگرام ماین پاکی افغانستان (MAPA) می باشد.
پروگرام ماین پاکی افغانستان
پروگرام ماین پاکی افغانستان (MAPA) یکی از بزرگترین و قدیمی ترین پروگرام های ماین پاکی در جهان است. MAPA نخستین پروگرام ماین پاکی بشر دوستانه (غیرنظامی) در جهان است و تمام بخشهای ماین پاکی را که شامل: دادخواهی، پاکسازی،
جلالتمآب رئیس جمهور از نهادهای تمویل کننده سپاسگزاری می نماید
"از آنجای که زمین های مان توسط ماین های زمینی تخریب و پر شده است – که ناگهان دست و پای اطفال بی گناه در حال بازی را قطع نموده – شما به ما کمک کردید خطر ماین ها را برایشان رفع کنیم و زمین های انگور و باغ ها را جایگزین آنها کنیم."
previous arrow
next arrow
Slider

دیدگاه

افغانستانِ عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده، تا ساکنین کشور بتوانند در محیط امن و مساعد در راستای توسعه ملی زندگی نمایند. همچنان تحقق حقوق و نیازمندی های قربانیان ماین و مهمات منفجر ناشده و ادغام شان در جامعه.

ماموریت

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC ) به عنوان یکی از ریاست های ادارۀ ملی آمادگی مبارزه به حوادث و اداره سکتوری، فعالیت های برنامۀ ماین پاکی افغانستان (MAPA ) را تنظیم، مدیریت، هماهنگی و نظارت می نماید؛ تا از کیفیت، مصونیت، کارآیی و موثریت تمام فعالیت های مربوط به ماین پاکی جهت حفاظت افراد ملکی و تسهیل انکشاف و توسعه اطمینان حاصل نماید.

ماین پاکی صلح و امید را به ارمغان می آورد

دربارۀ DMAC

What-we-do-banner-504x305_071bab13f9119b598d5b175a0c0688fa

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC) یکی از ریاست های ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان (ANDMA) است. ANDMA سکرتریت و بخش عملیاتی کمیتۀ مدیریت منابع طبیعی (NDMC) می باشد. DMAC به صفت مرکز ملی ماین پاکی در افغانستان فعالیت می نماید، NDMC همچنین به حیث ادارۀ ملی ماین پاکی در افغانستان عمل می کند. جلالتمآب غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، وزیر ANDMA می باشد. DMAC از نظر تخنیکی تحت حمایت خدمات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS) قرار دارد.

تحلیل و تجزیه تلفات

بر اساس جنسیت

بر اساس نوع ماین ومهمات منفجر ناشده

آمار ربع اول سال 1400 (آپریل - جون 2021)

AP - 5,025
AT - 1595
AIM - 64
ERW - 47,569
Total - 364
Men - 6,749
Women -10,532
Boys - 21,742
Girls - 19,159
Funding Target - 183,250,000 $ US
VTF Confirmed - 900,000 $ US
Bilateral Confirmed - 21,225,091 $ US
Total Confirmed - 22,125,091 $ US

اهدا کنندگان MAPA

شرکای تطبیق کننده MAPA