آقای محمد شفیق یوسفی،

رئیسِ ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC)

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان (ANDMA)

آقای محمد شفیق یوسفی متولد سال 1973 است و دوره ابتدائیه و ثانوی را در لیسه عالی باختر در مزار شریف در سال 1989 به پایان رساند. بعد از آن، مدرک لیسانس را از رشتۀ انجینری سِول و صنایع دانشگاه بلخ به دست آورد.

آقای یوسفی چندین بستۀ آموزشی مربوط به ماین پاکی را در بخشهای عملیاتی و رهبری موفقانه پشت سر گذاشته است. بعد از فراغت در سال 1997، به عنوان انجینر ساحه در موسسات مختلف ساختمانی و انجینری به کار مشغول شد. ایشان در سال 1997 به یکی از موسسۀ غیردولتی محلی ماین پاکی (مشاوران تخنیکی افغان-ATC) به صفت آمر عملیاتی شاملِ کار گردید. بعد از آن در سال 2002، آقای یوسفی به مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان (UNMACA) به صفت دستیار عملیاتی در دفتر مزار شریف پیوست. ایشان در سال 2005 ارتقا کرده و به حیث مدیر ساحوی مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان (UNMAC) در دفتر ساحوی هرات به کارش ادامه داد. سپس در سال 2007، آقای یوسفی به حیث مدیر ارشد عملیات ملی در دفتر مرکزی مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان  استخدام گردید. ایشان در سال 2012 به صفت مدیر سایکل پروژه و رئیس دیپارتمنت پروگرام مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان به کارش ادامه داد. آقای یوسفی بعداً در سال ( ) طی رقابت آزاد به حیث رئیس ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین استخدام شد.

آقای یوسفی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی صحبت می کند.