درباره ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC) مربوط به ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی (ANDMA)، یک نهاد تقنینی برای پروگرام ماین پاکی افغانستان (MAPA) می باشد. DMAC از طریق دفاتر مرکزی خویش در کابل و هفت دفتر ساحوی اش، فعالیتهای ماین پاکی را که توسط نهادهای غیردولتی ملی و بین المللی و شرکتهای تجارتی تطبیق می شوند، مدیریت، هماهنگی و نظارت می کند. ماین پاکی دارای پنج اصل ۱- پاکسازی ماین ها (سروی، نقشه برداری، تشخیص و پاکسازی)، ۲- آموزش از خطرات ماین، ۳- تخریب دیپوها، ۴- کمک به قربانیان و ۵- دادخواهی، می باشدږ. تمویل کنندگان بین المللی از DMAC حمایت می کنند.

DMAC یکی از ریاست های ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می باشد که مسوولیتش هماهنگی و نظارت از عملیات ماین پاکی در سراسر کشور می باشد.

 

www.dmac.gov.af