پروگرام ماین پاکی افغانستان (MAPA) یکی از بزرگترین پروگرامهای ماین پاکی در جهان است. MAPA نخستین پروگرام ماین پاکی بشر دوستانه (غیرنظامی) در جهان است و تمام بخشهای ماین پاکی (دادخواهی، پاکسازی، تخریب دیپوها، آموزش خطرات ماین (MRE)، و کمک به قربانیان (VA)) را شامل می گردد. MAPA ۶۳۹۸ کارمند افغان دارد و با بیش از ۴۹ موسسۀ ماین پاکی کار می کند. این همکاران که شامل فعالان ملی و بین المللی مشمول سکتور خصوصی و سکتورهای غیر انتفاعی می گردند، خدمات مختلف ماین پاکی، به شمول ماین پاکی دستی، پاکسازی به کمک ماشین، شناسایی توسط سگهای تربیت شده، تکنالوژی خنثی سازی مهمات (EOD)، سروی، MRE، همکاری به قربانان ماین VA و جمع آوری معلومات ارائه می دارند.
فعالیتهای MAPA توسط ریاست انسجام وهماهنگی تطهیر ماین ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هماهنگی و نظارت می گردد.