ما چه می کنیم؟

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC) یکی از ریاست های ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان (ANDMA) است. ANDMA سکرتریت و بخش عملیاتی کمیتۀ مدیریت منابع طبیعی (NDMC) می باشد. DMAC به صفت مرکز ملی ماین پاکی در افغانستان فعالیت می نماید، NDMC همچنین به حیث ادارۀ ملی ماین پاکی در افغانستان عمل می کند. جلالتمآب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، وزیر ANDMA می باشد. DMAC از نظر تخنیکی تحت حمایت خدمات ماین پاکی  ملل متحد (UNMAS) قرار دارد.

ادارۀ خلع سلاح وزارت خارجۀ امریکا (PM/WRA) کمکهای مالی به DMAC جهت حمایت از انکشاف ظرفیت و ارتقای مالکیت ماین پاکی در سطح ملی ارائه می نماید. کمک های PMWRA به DMAC از طریق یک موسسۀ اسلوونیایی، صندوق وجهی بین الملل (ITF) – (افزایش امنیت انسانی) صورت می گیرد. ITF- (افزایش امنیت انسانی) فعالیت هایش را در افغانستان از ماه اپریل 2014 بر اساس تفاهم نامه­یی با ANDMA آغاز نمود که تا اکنون فعال است.

فعالیت هایی را که DMCA انجام می دهد شامل موارد ذیل اند، اما محدود به اینها نمی گردند:

 • هماهنگی، نظارت و تنظیم امور پروگرام ماین پاکی افغانستان؛
 • مرکز ارتباطی ماین پاکی در سیستم دولت و دست اندرکاران عرصۀ ماین پاکی بین المللی؛
 • رهبری پروسۀ پلان گذاری و مشخص سازی اولویت های ماین پاکی؛
 • تخصیص منابع برای ماین پاکی در سطح ملی و بین المللی؛
 • ارائه گزارش از تطبیق کنوانسیون های مربوط به ماین پاکی که افغانستان آنها را به امضا کرده است؛ به شمول معاهدۀ منع استفاده از ماین ضد پرسونل (APMBC) و کنوانسیون مهمات کلستر (CCM)؛
 • اطمینان از اینکه کیفیت فعالیتهای ماین پاکی در افغانستان مطابق با معیارهای ملی ماین پاکی است؛
 • تفویض تصدیق نامه اعتبار کار تخنیکی که برای تمام فعالان عرصۀ ماین پاکی در افغانستان صادر می گردد؛
 • تسهیل ارتباطات و روابط فعالان عرصۀ ماین پاکی با ریاستهای مربوطۀ دولتی؛
 • دادخواهی برای منع استفاده از ماین های زمینی و مهمات کلستر برای ترویج حقوق معلولین؛
 • نمایندگی از پروگرام ماین پاکی افغانستان در جلسات، کنفرانس هاو سمپوزیم های مربوط به ماین پاکی در سطوح ملی و بین المللی؛
 • داشتن مالکیت دیتابیس ملی ماین پاکی = (سیستم مدیریت معلومات برای ماین پاکی – IMSMA).