زموږ په اړه
د ماین پاکي چارو د انسجام او همغږۍ ریاست (DMAC) په افغانستان کې د ماین پاکی پروګرام (MAPA) لپاره، د پېښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې (ANDMA) اړوند یو تقنیني بنسټ دی. DMAC
جلالتمآب ولسمشر د مرسته کونکو څخه مننه وکړه
"ځکه چې زموږ ځمکه د ماینونو په واسطه ویجاړه شوې ده - کوم چې ناڅاپه د بې ګناه ماشومانو لاسونه او پښې پرې کوي - تاسو موږ سره د ځمکني ماینونو ، انګورو باغونو او باغونو په له مینځه وړلو کې مرسته کړې. راځئ چې دوی ځای په ځای کړو."
previous arrow
next arrow
Slider

لید لوری

د ماینونو او چاودیدونکو تو کوڅخه پاک افغانستان تر څو د هیواد وګړي وکوالی ش ي په یو خوندي او د ملی پرمختیا لپارهمناسب چاپیریال ک ې ژوند وکړ ي. همدارنګهدماینونو او چاودیدونکو تو کو د قربانيانو د حقونو او اړتیاوودرک او په ټولنهک ې د دو ی یو ځای کیدل.

دنده/ماموریت

د ماین پاکي چارود همغږۍ او انسجام ریاست )DMAC )د ماین پاکي پروګرام د ملي او سکتوري ادارې په تو ګه، د افغانستان د ماین پاکي پروګرام (MAPA )چارې تنظیم، اداره او همغږ ې کوي او د څارنې چارې یې پر مخ بیایي تر څو د ماین پاکي مربوط ټولو فعالیتونو کیفیت، اغیزمنتوت او موثر یت څخه د ملکي و ګړ ود خوندیتوب اود پرمختیایي اسانتیاووتضمین لپارهډاډتر السهکړي.

”ماین پاکي سوله او
هیلې راوړي

زمونږ په اړه

What-we-do-banner-504x305_071bab13f9119b598d5b175a0c0688fa

د ماین پاک ي چارو د همغږۍ او انسجام ریاست )DMAC )په افغانستان کې د ماین پاک ی پروګرام )MAPA )لپاره، د پېښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې )ANDMA )اړوند یو رسمي بنسټ دی. DMAC پهکابل کې د خپل مرکزي دفتر او اوو سیمهییزو دفترونو له الرې، د ماین پاکی د فعالیتونو مدیریت، همغږي او څارنه کوي، چې دا فعالیتونه د ملي او بین ا للی نادول ي بنسټونو او سوداګریزو شرکتونو له الرې پلي کېږي. د افغانستان دولت او نړیوال تمویلوونکي له DMAC څخه مالتړ کوي.

تجزیه تلفات

د جنډر په واسطه

د وسیلې پراساس

د 1399 کال د دریم ربع احصائیه (اکتوبر - دسمبر 20 2020)

AP - 1,493
AT - 67
AIM - 48
ERW - 15,025
Total - 412
Men - 5,685
Women - 9,189
Boys - 23,221
Girls - 17,421
Funding Target - 129,260,000 US$
VTF Confirmed - 7,054,122 US$
Bilateral Confirmed - 25,739,567 US$
Total Confirmed - 32,793,689 US$

د MAPA تمویل کونکي

د MAPA پلي کونکي همکاران

ټولنیزې پا نې