ریاست انسجام وهمآهنگی تطهیر ماین

دماین پاکي چارو د همغږ ی او انسجام ریاست

Directorate of Mine Action Coordination (DMAC)

سخنرانی در همایش تعهد برای عملی‌ ساختن کنوانسیون منع استفاده از ماین‌ های ضد پرسونل در مقر سازمان ملل متحد "ژنیو"

Posted by Dr. Abdullah Abdullah on Tuesday, February 27, 2018