سخنرانی در همایش تعهد برای عملی‌ ساختن کنوانسیون منع استفاده از ماین‌ های ضد پرسونل در مقر سازمان ملل متحد "ژنیو"

Posted by Dr. Abdullah Abdullah on Tuesday, February 27, 2018