در مطابقت به اهداف 1 و 2 ستراتیژی ملی ماین پاکی 2016 – 2021؛ ایجاد سهولت در توسعه و تعامل با سایر سکتورها، بخش آگاهی از خطرات ماین و مهمات منفجرناشده ریاست انسجام و هماهنگی تطیهر ماین، تریننگ آگاهی از خطرات ماین و مهمات منفجرناشده را برای 300 کارمند پروژه آبریزه های وزارت زراعت، در خیمه لوی جرگه دایر نمود. ماین پاکی به عنوان یک پیش نیاز برای پروژه های توسعه ای در نظر گرفته می شود که بدون آن تطبیق پروژه ها می تواند دشوار و در بعضی مواقع حتی غیر ممکن باشد. کارکنان آموزش دیده، تریننگ های آگاهی از خطرات ماین و مهمات ناشده را برای کارکنان ساحوی تطبیق خواهند کرد. این امر تضمین می کند که ۴۵ هزار کارگر این پروژه از خطرات ناشی از ماین ها و مهمات انفجاری آگاه شده و حوادثِ ناشی از ماین ها و مهمات منفجره باقی مانده از جنگ به حداقل می رسد.

چنین همکاری ها برای اجرای تمام پروژه های توسعه ای ضروری می باشد؛ زیرا ماین ها و مهمات باقی مانده هنوز هم زندگی مردم افغانستان را تهدید می کند.