از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین ها و معاونت در امور ماین پاکی در کابل تجلیل به عمل آمد.
غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، پیش از چاشت امروز (15 حمل) در محفلی که به مناسبت گرامیداشت از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین و مساعدت در امور ماین پاکی، برگزار گردیده بود گفت: برنامه ماین پاکی افغانستان در همکاری کشورهای کمک کننده، حدود‌ 3200 کیلومتر مربع اراضی کشور را از وجود ماین ها و مهمات منفجرناشده پاکسازی نموده است، اما هنوزهم حدود 1600 کیلو متر مربع ساحات ملوث با ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در کشور باقی مانده است.
دراین گرامیداشت که بگونه حضوری و آنلاین برگزار گردیده بود، نمایندگان بلندپایه کشور های تمویل کننده حضور داشتند و حمایت شان را از برنامه بشردوستانه ماین افغانستان اعلان نمودند.
آقای جیلانی بیان کرد که پاکسازی ماین ها زمینه را برای پیشرفت و بازسازی کشور فراهم می سازد.
سپس محمد شفیق یوسفی، رییس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت : 3,200 کیلومتر مربع کشتزار ماین، پاک سازی شده که در حدود 20 میلیون ماین و مهمات منفجر ناشده کشف و از بین برده شده است.
آقای یوسفی می گوید که در سال 2020 به تعداد 1580 تن افراد ملکی از اثر انفجار ماین ها، مهمات منفجر ناشده و ماین های دست ساخت کشته و زخمی شده اند و افغانستان هنوز به ادامه کمک های جامعه جهانی در زمینه ماین پاکی نیاز دارد.
درهمین حال خانم فیونا فریزیر رییس حقوق بشر دفتر یوناما درافغانستان بر ضرورت تداوم برنامه های آگاهی دهی از خطرات ماین تاکید نموده افزود: در سال 2020 میلادی حدود 80 درصد قربانیان ماین کودکان بودند.
سپس آقای مک کاری معاون سفیر امریکا در افغانستان و آقای اندی مکوبری رییس بخش انکشافی وزارت امور خارجه و توسعه بین المللی بریتانیا که بگونه آنلاین اشتراک داشتند، صحبت نموده و تعهدات شان برای دوام فعالیت های برنامه ماین پاکی افغانستان ابراز داشتند.
در اخیر این برنامه وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با توزیع تقدیرنامه از کارکرد ماین روبان قدر دانی نمود.