ریاست انسجام وهمآهنگی تطهیر ماین

دماین پاکي چارو د همغږ ی او انسجام ریاست

Directorate of Mine Action Coordination (DMAC)

P3M3 Maturity Assessment of DMAC conducted by ILX in 2019.

DMAC Portfolio Management Maturity Assessment 2019